Dưới đây là các ví dụ về các tag list, giúp các bạn có thể thiết kế web tốt hơn. Cùng theo dõi bài nhé.

Ví dụ về các tag list

<dl> – <dt> – <dd>

Tag <dl> xác định danh sách (có đề mục và mô tả đề mục).

5S

4S

<ol> – <li>

Tag <ol> sử dụng để tạo danh sách có thứ tự.

Danh sách dạng số

6S

Danh sách dạng số bắt đầu bằng số bất kỳ, star=”số” – HTML5

7S

Danh sách dạng chữ thường, type=”a”

9A

Danh sách dạng chữ in hoa, type=”A”

10A

Danh sách dạng chữ số La Mã thường, type=”i”

1F

Danh sách dạng chữ số La Mã in hoa, type=”I”

2F

Dạng kết hợp 2 danh sách lồng nhau

3F

Dạng kết hợp 3 danh sách lồng nhau

4F

<ul> – <li>

Tag <ul> sử dụng để tạo danh sách không có thứ tự.

Xem thêm:  Thiết kế web bằng HTML5, CSS3

Hình dạng mặt định – chấm tròn

5F

Hình dạng chấm tròn, type=”disc”

6F

Hình dạng vòng tròn, type=”circle”

8F

Hình dạng hình vuông, type=”square”

9F

Dạng kết hợp 2 danh sách lồng nhau

11F

Dạng kết hợp 3 danh sách lồng nhau

12F

Chúc các bạn tự học thiết kế web tiến bộ.

Xem thêm: