Giống như ngôn ngữ lập trình khác, các biến JavaScript là một container chứa một giá trị – một giá trị có thể được thay đổi khi cần.

Ví dụ, bạn có thể nhắc nhở người sử dụng trang web của bạn cho tên đầu tiên của họ. Khi họ nhập tên đầu tiên của họ, bạn có thể lưu trữ nó trong một biến gọi là nói, firstName. Bây giờ bạn có tên đầu tiên của người dùng được gán cho một biến, bạn có thể làm tất cả mọi thứ với nó như hiển thị một thông điệp chào mừng cá nhân lại cho người sử dụng ví dụ. Bằng cách sử dụng một biến để lưu trữ tên đầu tiên của người dùng, bạn có thể viết một đoạn mã cho tất cả người dùng của bạn.

Khai báo các biến JavaScript

Trước tiên, bạn cần phải khai báo các biến của bạn. Bạn làm điều này bằng cách sử dụng var từ khóa. Bạn có thể khai báo một biến tại một thời điểm hoặc nhiều hơn một. Bạn cũng có thể gán giá trị cho các biến tại thời điểm bạn khai báo.

Phương pháp khác nhau của khai báo biến JavaScript

D1

Sử dụng các biến JavaScript

Mặc dù có rất nhiều công dụng cho các biến JavaScript, đây là một ví dụ :

D2

Ví dụ trên sẽ mở ra một dấu nhắc JavaScript, khiến người sử dụng cho tên đầu tiên của họ. Sau đó nó sẽ viết tên vào trang. Trong thực tế, bạn sẽ ra tên một nơi nào đó giữa các <body></body> thẻ. Bạn cũng sẽ sử dụng một chức năng cho các loại điều.

Bạn có thể tìm thấy một sử dụng tốt hơn cho các biến javascript của bạn, bạn có thể lưu trữ dữ liệu bên trong một biến – dữ liệu có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Nội quy cho biến JavaScript

  • Có thể chứa bất kỳ lá thư của bảng chữ cái, chữ số 0-9, và ký tự gạch dưới.
  • Không có khoảng trắng
  • Không có ký tự chấm câu (ví dụ như dấu phẩy, dấu chấm, vv)
  • Ký tự đầu tiên của một tên biến không thể là một chữ số.
  • tên biến JavaScript ‘là trường hợp nhạy cảm. Ví dụ firstNameFirstName là hai biến khác nhau.

Trên đây là ví dụ thực  tế giúp bạn hình dung tốt hơn về cách khai báo biến trong javascript, chúc bạn học lập trình web, thiết kế web tiến bộ.

Xem thêm:  Top 10 nguồn ý tưởng thiết kế web không thể bỏ qua

Xem thêm: JavaScript Operators